ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 4/2016 z dnia 28 października 2016 roku na: Dostawę, montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci z miejscowości TRZCIŃSKO  (plac świetlicy wiejskiej  w Trzcińsku nr 70)  Urządzeń  wykonanych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. więcej  rozstrzygnięcie