Główne zadania Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Janowice Wielkie

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania. Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).
- Monitorowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

W ramach działań Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- Przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- Wzywa na rozmowę osoby, co, do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego, w przypadku, gdy osoba wezwana nie godzi się na dobrowolne leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
- Przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu,
- Składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Realizacja powyższych wytycznych odbywa się na różnych płaszczyznach: od wykonywania przez członków GKRPA ustawowych i regulaminowych zadań, oraz kierowania, współpracy z innymi Ośrodkami Wsparcia- leczenia uzależnień.

Wójt Gminy Janowice Wielkie Zarządzeniem nr 10 / 2018 z dnia 26 lutego 2018 roku Powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:


1    Oksana Wasilewska    Przewodnicząca Komisji
2    Małgorzata Gajewicz    Sekretarz Komisji
3    Bogusława Nestorowicz    Członek Komisji
4    Marzena Pluto    Członek Komisji
5    Dariusz Kwiatkowski    Członek Komisji
6    Bogusław Biniek    Członek Komisji
7    Krystyna Chmura    Członek Komisji

Funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a, 58-520 Janowice Wielkie, telefon: 75/ 75 15 533

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) - społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla takich osób.

Szczegółowy zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy. 

Zarządzeniem nr 3 /2015 Wójta Gminy  Janowice Wielkie  z dnia 03.02.2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostali powołani:

1. Oksana Wasilewska –  Przewodnicząca  Komisji
2. Małgorzata Gajewicz  – Sekretarz Komisji
3. Bogusława Nestorowicz – Członek Komisji
4. Bogusław Biniek - Członek Komisji
5. Zofia Szczepańska - Członek Komisji
6. Dariusz Kwiatkowski  - Członek Komisji
7. Krystyna Chmura - Członek Komisji

Zakres działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
 
•     wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Janowice Wielkie ;
•     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Janowice Wielkie
•     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
•     wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy w rodzinie ;
•     prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
•     podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

 Przepisy prawne:

• ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy Janowice Wielkie,
• Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2016.
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:
-      dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.
2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
-     przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
-     motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
-     kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
-     kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
-     podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
-     kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
-     inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
-     inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
-     organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
-     inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
-     inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
-     poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
-     wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
-     prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
-     podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
-     podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
-     prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
-     organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
-     prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
• przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;
• zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
• wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych GOPS Janowice Wielkie   skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
• przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
• złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
• na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.
Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.