Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Kategoria:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1296) od dnia 1 stycznia 2022 r. - Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń będą wynosić odpowiednio:
a. dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b. dla osoby w rodzinie – 600 zł;
Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1 837 zł,
b. Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – 721 zł,
c. Maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – 1450 zł,
d. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 719 zł;
Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wyniesie 345 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Gajewicz