INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWICACH WIELKICH

Kategoria:

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków
o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1 i §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w imieniu Wójta Gminy Janowice Wielkie  w sprawach dodatku węglowego zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Janowice Wielkie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.

Gmina Janowice Wielkie złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

/-/ Małgorzata Gajewicz
Kierownik GOPS