Główne zadania Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Janowice Wielkie

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania. Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).
- Monitorowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

W ramach działań Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- Wzywa na rozmowę osoby, co, do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego, w przypadku, gdy osoba wezwana nie godzi się na dobrowolne leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
- Przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu,
- Składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Realizacja powyższych wytycznych odbywa się na różnych płaszczyznach: od wykonywania przez członków GKRPA ustawowych i regulaminowych zadań, oraz kierowania, współpracy z innymi Ośrodkami Wsparcia- leczenia uzależnień.

Wójt Gminy Janowice Wielkie Zarządzeniem nr 21 / 2020 z dnia 11 maja 2020 roku Powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1 Krystyna Chmura - Przewodnicząca Komisji
2 Małgorzata Gajewicz - Sekretarz Komisji
3 Bogusława Nestorowicz - Członek Komisji
4 Oksana Wasilewska - Członek Komisji
5 Marzena Pluto - Członek Komisji
6 Dariusz Kwiatkowski Członek Komisji
7 Paweł Zajaczkowski Członek Komisji

 

Zakres działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
 
•     wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Janowice Wielkie ;
•     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Janowice Wielkie
•     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
•     wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy w rodzinie ;
•     prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
•     podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a, 58-520 Janowice Wielkie, telefon: 75/ 75 15 533

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) - społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla takich osób.

Szczegółowy zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy. 

Zarządzeniem nr 3 /2015 Wójta Gminy  Janowice Wielkie  z dnia 03.02.2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostali powołani:

1. Oksana Wasilewska –  Przewodnicząca  Komisji
2. Małgorzata Gajewicz  – Sekretarz Komisji
3. Bogusława Nestorowicz – Członek Komisji
4. Bogusław Biniek - Członek Komisji
5. Zofia Szczepańska - Członek Komisji
6. Dariusz Kwiatkowski  - Członek Komisji
7. Krystyna Chmura - Członek Komisji