Dodatek Osłonowy 2024

Kategoria:

W 2024 roku kilka milionów Polaków otrzyma wsparcie od 228,8 zł do 822,25 zł. To dodatek osłonowy, który ma rekompensować wzrosty cen energii dla osób o najniższych dochodach.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek ma na celu wsparcie "osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego", dlatego przewidziano kryterium dochodowe.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie dodany niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.

wniosek

/-/ Małgorzata Gajewicz
Kierownik GOPS Janowice Wielkie

 

Zmiany w różnych formach pomocy finansowej

Kategoria:

Zmiany w różnych formach pomocy finansowej

Od początku 2024 roku ponownie będzie można składać wniosek o dodatek osłonowy, zmienią się zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz wysokość zasiłku stałego.

Dodatek osłonowy

Co to jest dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii, które przysługuje mieszkańcom o niskich dochodach. Dodatek osłonowy po raz pierwszy pojawił się w 2022 roku. Wnioski można składać od 1 stycznia.

Komu przysługuje dodatek osłonowy
Dodatek przysługuje mieszkańcom, których dochód wynosi

 • maksymalnie 2100 zł miesięcznie dla osób gospodarujących samotnie
 • maksymalnie 1500 zł miesięcznie dla osób mieszkających z kimś

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.
Dodatek jest przyznawany również wtedy, gdy przeciętny dochód przekracza wskazane maksimum. Wtedy jest wypłacana różnica między wysokością dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje jednak, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.
Z dodatku mogą skorzystać także obywatele lub rodzina obywateli krajów UE, EFTA i Szwajcarii (posiadający prawo pobytu) oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, którzy mają status uchodźców, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany czy są członkami rodzin cudzoziemców, którzy posiadają taki statut.

Jaka jest wysokość dodatku
Nowy dodatek osłonowy będzie nieco wyższy niż wcześniej. Jego kwota jest uzależniona od rodzaju źródła ogrzewania. Większe świadczenie mogą otrzymać też osoby, które używają do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 228,80/286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20/429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20/607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80/822,25 zł dla gospodarstwa domowego, w którym jest 6 lub więcej osób

Gdzie i kiedy złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć między 1 stycznia a 30 kwietnia 2024 roku. Można go złożyć na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznej w Janowicach Wielkich lub internetowo przez e-puap.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego
Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres. Informację można również odebrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Kolejowej 2 a , budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024.
Świadczenie pielęgnacyjne
Co to jest świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które muszą zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia w przepisach regulujących przyznawanie świadczenia pojawią się zmiany.

Najważniejsze zmiany
Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia. Świadczenie będzie można łączyć z pracą zarobkową. Poszerzy się również grupa osób, które będą mogły z takiego wsparcia korzystać. Od stycznia wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 2 988,00 zł (podstawowa kwota).

Komu będzie przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne będą mogły otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia.
Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ono przysługiwać:

 • matce albo ojcu,
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz ich małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • oraz nowej grupie opiekunów: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego
Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z korzystaniem z tej formy pomocy. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom bez jakichkolwiek ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto świadczenie będzie przysługiwać również, gdy opiekun ma ustalone prawo do renty lub emerytury.

Podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun zajmuje się więcej niż jedną osobą to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę pod opieką.

Orzeczenia bez zmian

Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.
Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach będzie można składać od 1 stycznia 2024 r. w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kolejowej 2 a w Janowicach Wielkich oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wniosek będą musiały złożyć także osoby, które pobierają świadczenia na starych zasadach, a będą chciały korzystać z pomocy w oparciu o nowe przepisy.

Przepisy przejściowe, świadczenie na starych zasadach i specjalny zasiłek opiekuńczy

Z wejściem w życie nowych przepisów zostają uchylone zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednak na podstawie przepisów przejściowych specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany na zasadzie „zachowania praw nabytych”. Dotyczy to również świadczenia pielęgnacyjnego.
Oznacza to, że osoby, które mają lub będą miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach, mogą z nich korzystać do końca okresu, na jaki te świadczenia zostały przyznane, także wtedy, gdy podopiecznemu zostanie wydane nowe orzeczenie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych będzie przysługiwać również wtedy, gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (czyli w ciągu 3 miesięcy od dnia 31 października danego roku kalendarzowego).

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki
W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć.

Świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS

Od 1 stycznia 2024 r. pojawia się nowy rodzaj świadczenia, czyli świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, tak, aby mogły decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochody i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami (np. niezależnie od renty socjalnej).
Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia.
Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające:

 • od 1 stycznia 2024 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
 • od 1 stycznia 2025 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.


Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – niezależnie od liczby otrzymanych punktów.
Świadczenie wspierające albo świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.
Osoby z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będą mogły zdecydować od jakiego miesiąca chcą mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu mogą uniknąć sytuacji dublowania się świadczeń.

Zasiłek stały

Co to jest zasiłek stały
Zasady przyznawania zasiłków stałych są określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi zasiłek przyznaje się osobom spełniającym kryteria dochodowe, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Najważniejsze zmiany
Z początkiem 2024 roku ulegną zmianie zasady ustalania wysokości zasiłku stałego. Inaczej będzie obliczana jego wysokość. Wzrośnie również minimalna i maksymalna kwota zasiłku.

Obliczanie wysokości zasiłku stałego
Wysokość zasiłku to różnica między 130% kryterium dochodowego a dochodem osoby starającej się o zasiłek. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego pod uwagę brane jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie i średni dochód.
Zgodnie z nowymi przepisami Minimalna kwota zasiłku to 100 zł, a maksymalna to 1000 zł (do tej pory było to odpowiedni 30 i 719 złotych).

Nie zmieniają się kryteria dochodowe
Kryteria dochodowe w zakresie świadczeń społecznych nie będą podwyższone – pozostaną na obecnym poziomie, mimo tego ustalenie wyższego stosunku procentowego przy obliczaniu zasiłku (130%) jest i tak korzystne dla osób uprawnionych.

Kryterium dochodowe wynosi:
• dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
• dla osoby w rodzinie – 600 zł.
Jak skorzystać z zasiłku stałego na nowych zasadach
Aby skorzystać z zasiłku stałego na nowych zasadach nie trzeba składać wniosku. Nowa wysokość zasiłku będzie obliczana od nowa przez pracowników Terenowej Pracy Socjalnej na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Jeśli będzie zachodziła potrzeba uaktualnienia wywiadów pracownicy socjalni będą się kontaktować z klientami.

/-/ Małgorzata Gajewicz
Kierownik GOPS Janowice Wielkie