Regulamin udzielania pomocy materialnej

Kategoria:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich od dnia 1 września 2011r. realizuje ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

I. Wniosek na stypendium szkolne wraz z kompletem dokumentów składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do dnia 15 września danego roku szkolnego lub w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego
W przypadku przekroczenia powyższych terminów, wnioski należy składać wraz z uzasadnieniem złożenia ich po terminie.

II. Stypendium szkolne przyznawane jest w następujących formach pomocy:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego (jeżeli jest to przez szkołę wymagane), sprzętu komputerowego, usług internetowych, płyt CD wykorzystywanych do nauki oraz zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i poza lekcyjne,
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie, domu studenta lub na stancjach), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce,
4) świadczenia pieniężne

Stypendium szkolne w formie rzeczowej przewidziane w pkt. 1 i 2 realizowane będzie poprzez zwrot kosztów na podstawie oryginałów faktur i rachunków imiennych wystawionych na pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia lub opiekuna prawnego ucznia oraz imiennych biletów wystawionych na ucznia dojeżdżającego do szkoły i innych dokumentów potwierdzających koszty związane z procesem edukacyjnym w kwocie i terminie określonych w decyzji o przyznaniu stypendium.

 

UWAGA!
Wydatki nie kwalifikowane do rozliczenia stypendium szkolnego:

 1. Okulary korekcyjne
 2. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe, nie szkolne)
 3. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta
 4. Opłacanie komitetu rodzicielskiego, ochrony w szkole, ubezpieczenia uczniów


III. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego w szczególności: pożaru, kradzieży, wypadku, choroby w rodzinie, śmierci członka rodziny, lub opiekunów ucznia, utraty pracy przez jednego lub obydwu rodziców, innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

IV. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego wylicza się odpowiednio w stosunku do kwoty  o której mowa w art. 6 ust 2 pkt. 2 ustawa o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty 106 zł) według kryteriów dochodowych –  tj. 456 zł na osobę w rodzinie określonych w poniższej tabeli:

 

tabela1


Grupa Dochodowa Dochód na jednego członka w rodzinie wyliczona na podstawie  art. 8  ustawy o pomocy społecznej.

(456,00 zł) Kwota stypendium szkolnego określona  w procentach, obliczona od  kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  o świadczeniach rodzinnych
(106,00 zł)
I od  0  do  40% powyżej  100  %  do  200%
II powyżej 40 %  do  70 % powyżej  90  %   do  100 %
III powyżej 70 %  do  100 % od 80  %   do  90 %

UWAGA!
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendia szkolne lub zasiłek szkolny:

 1. Ksero dowodów osobistych pełnoletnich osób w rodzinie
 2. Ksero aktów urodzenia dzieci
 3. Informacja o korzystaniu z pomocy społecznej
 4. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, wysokości zasiłku dla bezrobotnych pobieranego w miesiącu poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 5. Dokument o pobieranych alimentach/ płaconych alimentach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 6. Dokument o posiadanych hektarach przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym.
 7. Dokument o pobieranych dodatkach mieszkaniowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 8. Dokument o pobieranych świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 9. Dokument o formie opodatkowania w przypadku osób prowadzących działalności gospodarczą  oraz dochód netto osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 10. Dokument o wynagrodzeniu netto z tytułu pracy zarobkowej za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 11. Zaświadczenie/Oświadczenie o innych dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (praca dorywcza)
 12. Zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkoły
 13. faktury, rachunki imienne, inne dokumenty potwierdzające zakup artykułów przeznaczonych na cel szkolny, dla każdego dziecka.

V. Wszelkie dodatkowe informacje w siedzibie GOPS JANOWICE WIELKIE
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie –  uchwała