Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Kategoria:

W dniu 20.09.2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967).
Informujemy, że na terenie Gminy Janowice Wielkie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Gospodarstwo domowe to:

• osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
• osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Powyższe źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie można odebrać w Ośrodku.

Ważne!

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można pobrać ze strony internatowej GOPS Janowice Wielkie

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych?
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:

• osobiście w siedzibie GOPS w Janowicach Wielkich w dniach:
od poniedziałku - do piątku w godz. 7:30 – 15:15

• za pośrednictwem operatora pocztowego.
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP:

KROKI:

1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
2. Wniosek zeskanować oraz podpisać: podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany i podpisany wniosek w formie załączników.
5. Podpisać pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
6. Pobrać, podpisać Klauzulę Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
7. Wysłać do jednostki.

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

Do pobrania:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych,
Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.