Deklaracja dostępności

Kategoria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.gops.janowicewielkie.pl/

Data publikacji strony internetowej: 27.10.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.10.2020r.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dla strony www.gops.janowicewielkie.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ),
z którego wynika, że strona internetowa www.gops.janowicewielkie.eu spełnia wymagania w 86,40 %.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

Ułatwienia na stronie www.gops.janowicewielkie.eu
• podwyższony kontrast
• możliwość zmiany wielkości liter na stronie
• możliwość zmiany czcionki na czytelną (bezszyfrową)
• podkreślenie oraz podświetlenie linków
• możliwość odwrócenia kolorów
• nawigacja klawiaturą

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r
Deklarację aktualizowano dnia 27.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 2a, 58-520 Janowice Wielkie  
Tel.: 75 75 15 533, 75 75 15574
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.gops.janowicewielkie.pl/


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Gajewicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 75 75 15 574. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


•    Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich znajduje się przy ul. Kolejowej 2a, 58-520 w Gminie Janowice Wielkie. W skład siedziby GOPS wchodzi 9 pomieszczeń.
•    Pomieszczenia OPS znajdują się na parterze budynku, przez co osoby mające trudności z poruszaniem się, korzystające z wózka inwalidzkiego, które chcą skorzystać z usług naszego ośrodka mają ułatwiony dostęp.
•    Dostępność parkingu samochodowego przy budynku GOSP.  
•    Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nie posiada tłumacza języka migowego.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.